1. a. Program Harian
  1. Membaca juz (bagian) Al Qur’an secara berkesinambungan.
  2. Menghafal 5 (lima) baris –paling sedikit- dari Al Qur’an setiap hari.
  3. Membaca 5 (lima) halaman –paling sedikit- kitab Lu’lu Wal Marjan karya Muhammad Abdul Baqi secara berkesinambungan.
  b. Program Mingguan
  1. Hari Sabtu (Tauhid)
  a. Tingkat Pemula
  -) Al Ushul Tsalatsa, karya Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab.
  -) Qowa’idul Arba’ah, karya Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab.
  -) Al Ushulus Sittah, karya Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab.
  -) Ushulul Iman, karya Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab atau karya Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin atau karya Syaikh Muhammad Jamil Zainu.
  Catatan: Apabila Anda mengalami kesulitan dalam memahami kitab Ushul Tsalatsa dan Ushul Sitta, maka hendaklah Anda baca penjelasan dari kitab tersebut. Syarh Ushul Tsalatsa oleh Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin dan Syarh Ushul Sittah oleh Syaikh Ubaid Al Jabiri.
  b. Tingkat Kedua
  -) Kitab Tauhid, karya Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab disertai dengan Hasyiyahnya (Al Qaulus Sadid) karya Syaikh Abdurrahman As Sa’di.
  -) 200 Soal dan Jawab dalam masalah aqidah, karya Al Hafidz Al Hakimiy.
  -) Kasyfu Syubhat, karya Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab disertai syarh-nya karya Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin.
  c. Tingkat Ketiga
  -) Aqidah Wasithiyah, karya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah disertai syarh-nya, misal Syarh Aqidah Wasithiyah karya Syaikh Sholih Fauzan; Syarh Aqidah Wasithiyah karya Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin; Syarh Aqidah Wasithiyah karya Kholil Hars; Al Khawasyiful Jaliyyah ‘an Ma’aniy Al Wasithiya karya Syaikh Abdul Aziz Sulthon.
  -) I’anah Al Mustafid Bisyarhi Kitab Tauhid, karya Syaikh Sholih Fauzan Al Fauzan atau kitab Qulul Mufid Syarh Kitabut Tauhid karya Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin atau kitab Fathul Majid karya Syaikh Abdur Rahman bin Hasan Alu Syaikh dengan tahqiq Syaikh Usamah Al Utaibiy. Kitab Al Jadid Syarh Kitabut Tauhid karya Syaikh Abdullah Al Qor’awiy.
  -) Mukhtasor (ringkasan) kitab Al I’tishom karya As Syathibi. Diringkas oleh ‘Alwiy Saqof.
  d. Tingkat Keempat
  -) Aqidah Thohawiyyah, karya Abu Ja’far Ath Thohawiy disertai dengan syarh-nya, misal: Syarh Aqidah Thohawiyyah karya Syaikh Al Albani; Syarh Aqidah Thohawiyyah karya Syaikh Sholih Fauzan; Syarh Aqidah Thohwiyyah karya Syaikh Ali bin Abil Izz Ad Damsiqiy dengan Tahqiq Doktor Abdullah At Turkiy dan Al Arna’ut.
  -) Taisir Aziz Al Hamid Syarh Kitabut Tauhid, karya Syaikh Sulaiman bin Abdullah Alu Syaikh dengan tahqiq Syaikh Usamah Al Utaibiy.
  -) Al Ibda’ fii Kamali Syar’, karya Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin.
  -) ‘Ilmu Ushul Al Bida’, karya Syaikh ‘Ali Al Halabiy. Untuk menambah kemanfaatan dari kitab-kitab di atas, maka hendaknya kita menelaah juga kitab-kitab sbb:
  a. Menelaah kitab-kitab ringkas dengan pembahasan masalah aqidah, misal: Ad Tadmuriyyah karya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dengan syarh-nya; At Thfatul Mahdiyyah karya Syaikh Falih bin Mahdiy; Fatawa Hamawiyyah Al Kubro karya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah tahqiq At Tuwaijiriy; Qowa’idul Mutsla karya Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin; At Tawasul Anwa’uh wa Ahkamuh karya Syaikh Al Albani; Qo’idah Jaliyah fii Tawasul wal Wasilah karya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah tahqiq Syaikh Robi’ Al Madkholiy; Ghuluw Fit Takfir karya Syaikh Usamah Al Utaibiy.
  b. Menelaah juz pertama dari kitab Majmu’ Fatawa karya Syaihul Islam Ibn Taimiyah. Menelaah kitab-kitab karya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah, misal: Al Istiqomah; Minhajus Sunnah An Nabawiyyah; Bayaan Talbis Al Jahmiyyah dll).
  c. Menelaah kitab-kitab karya Syaikh Ibn Qoyyim Al Jauziyyah, misal: Syifa’ul ‘Alil; Ijtima’ Al Juyusy; Ash Showa’iqul Mursalah; Daa’ wad Dawa’ tahqiq Syaikh ‘Ali Al Halabiy; Al Fawaid dll).
  d. Menelaah kitab-kitab As-sunnah karya para imam Salaf, misal: As Sunnah karya Imam Ahmad bin Hanbal; Kitab As Sunnah karya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal; Syarhus Sunnah karya Al Barbahari; Syarh Ushul I’tiqod Ahlus Sunnah Wal Jama’ah karya Al Lalaka’I; Kitab Asy Syari’ah karya Al Ajuri; Al Ibanah kubro karya Imam Ibn Bathah; Radd ‘alal Jahmiyyah dan Radd ‘ala Basyar Al Marisiy karya Imam Utsman Ad Darimi; Radd ‘ala man Ankar Al Huruf was Shout karya Imam Abi Nashr As Sazajiy; Kholq Af’al Al ‘Ibaad karya Imam Al Bukhori; As Sunnah karya Ibn Abi ‘Ashim; Al ‘Uluw karya Adz Dzahabiy dengan ringkasannya karya Syaikh Al Albani.
  e. Menelaah kitab-kitab sbb: Kumpulan karya Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahhab; Ad Durar fii fatawa Najdiyyah; Majmu’ah Rasail wal Masail An Najdiyyah; Fatawa Lajnah Daimah bagian Aqidah; Majmu’ Fatawa karya Ibn Baaz bagian Aqidah; Ma’arijul Qobul Syaikh Hafidz Al Hakimiy.
  f. Kitab Al I’tishom karya Asy Syathibih dengan tahqia Masyhur Hasan Salman.
  g. Al Ibda’ fii Mudhor Al Ibtida’ karya Syaikh ‘Ali Mahfud.
  h. Shuluddin ‘inda Abi Hanifah karya Syaikh Muhammad Al Khumais; Manhaj Imam Asy Syafi’I fii Itsbat Al Aqidah karya Syaikh Muhammad Al Aqil; Manhaj Imam Malik fii Itsbat Al Aqidah karya Syaikh Su’ud Ad Da’jan; Masail Imam Ahmad fil Aqidah karya Syaikh Al Ahmadiy.
 2. b. 2. Hari Ahad (Tafsir dan Ilmu Ushul Tafsir)
  a. Tingkat Pertama
  -) Tafsir Al Masiir atau Mukhtashor Tafsir Al Baghawi karya Doktor Abdullah Al Zaid.
  -) Tafsir As Sa’di karya Syaikh Abdurrahman As Sa’di
  b. Tingkat Kedua
  -) Taisir ‘Aliyul Qodir Li Ikhtishor Tafsir ibn Katsir karya Syaikh Muhammad Nasibur Rifa’iy
  c. Tingkat Ketiga
  -) Tafsir Al Baghawiy atau Mukhtashor Tafsir Ath Thabariy
  -) Ushul At Tafsir karya Al Alamah Abdurrahman bin Qosim atau kitab Muqodimah fii Ushulit Tafsir karya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah dengan Syarh-nya karya Syaikh Muhammad bin Sholih Al Utsaimin.
  -) Qowa’idul Hisan fii Tafsir Ayatil Qur’an karya Syaikh Abdurrahman As Sa’di.
 3. c. d. Tingkat Keempat
  -) Ahkamul Qur’an katya Al Qurthubiy
  -) Qowa’idul Tafsir Jama’an wa Darosah karya Doktor Kholid bin ‘Utsman Al Sabt.Untuk menambah kemanfaatan dari kitab-kitab di atas, maka hendaknya kita menelaah juga kitab-kitab sbb:a. Tafsir Ibn Katsir dengan Tahqiq Saamiy As Salamah atau Ibrohim Al Banna; Tafsir Adwa’ul Bayaan karya Muhammad Al Amiin As Syinqithiy; Fathul Qodir karya As Syaukani; Jami’ul Bayaan fii Ta’wil Ayatil Qur’an karya Ath Thabariy; Badai’ut Tafsir karya Ibnul Qoyyim Al Jauziyah; Zadul Masiir fii ‘ilmit Tafsir karya Ibnul Jauziy; Dar Al Mantsur karya As Suyuthiy; Ruh Al Ma’aniy karya Al Alusiy.
  b. Kitab-kitab Ahkamul Qur’an, misal: Ahkamul Qur’an karya Ibn Al Arobiy; Nailul Marom min Tafsir Ayatil Ahkam karya Sidiq Hasan Khan.
  c. Al Burhan fii ‘Ulumil Qur’an karya Imam Az Zarkasyiy tahqiq Abu Fadl Ibrohim; Al Itqon fii ‘Ulumil Qur’an karya As Suyuthiy; Tahbiir At Taisir fiil Qiroatil ‘Asyr karya Ibnul Juaziy; Al Qiroat wa Atsaruha fit Tafsir wal Ahkam karya Doktor Muhammad Bazemol.
  d. Kitab-kitab Nawasikhul Qur’an, misal: Nasikh wa Mansukh karya Abu Ja’far An Nahas; Nawasikh Al Qur’an karya Ibn Al Jauziy.
  e. Asbabul Nuzul Qur’an, misal: Asbabul Nuzul Qur’an karya Al Wahidiy; Al ‘Ujab fii Bayaanil Asbaab karya Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqolaniy; Lubab Nuqul fii Bayaanil Asbaab An Nuzul karya As Suyuthiy; Al Isti’aab fii Bayaanil Asbaab karya Syaikh Salim Al Hilaliy dan Syaikh Muhammad Musa Nashr.
  f. At Tibyaan fii Aqsamil Qur’an karya Ibnul Qoyyim Al Jauziyah; Fadloil Qur’an karya Abu ‘Ubaid; Fadloil Qur’an karya Ibn Katsir; Al Amtsal fil Qur’an karya Ibnul Qoyyim Al Jauziyah; Mufrodat Alfad Al Qur’an karya Ar Roghib Al Ashfahaniy; I’robul Qur’an karya Ibn An Nahas; At Tibyaan fii I’robil Qur’an.

  3. Hari Senin (Fiqih, Ushul Fiqih dan Kaidah-kaidahnya).
  Bagian Pertama: Fiqh
  a. Tingkat Pertama
  -) Mukhtashor Fiqh Islamiy karya Muhammad bin Ibrohim At Tuwaijiri; Minhajus Saalikin karya Syaikh Abdurrahman As Sa’diy.
  b. Tingkat Kedua
  -) Al Lubab fii Fiqhis Sunnah wal Kitaab karya Subhiy Halaq atau kitab Al Wajiz fii Fiqhis Sunnah wal Kitaab Al Aziiz karya Abdul Azhim Badawiy.
  -) Taisir ‘Alam Syarh ‘Umdatul Ahkam karya Syaikh Abdullah Al Bassam; Mulakhos Fiqh karya Syaikh Sholih Fauzan bin Abdullah Al Fauzan.
  -) Al Ijma’ karya Ibn Mandzur.
  c. Tingkat Ketiga
  -) Tawadlih Ahkam Syarh Bulughul Marom karya Syaikh Abdullah Al Basaam; Subulus Salam karya As Shona’aniy.
  -) Ar Raudloh Nadiyyah Syarh Durar Al Bahiyyah karya Al ‘Alamah Sidiq Hasan Khan dengan tahqiq Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani.
  d. Tingkat Keempat
  -) Nailul Author karya Asy Syaukaniy
  -) Raudlo Marobbi’ Syarh Zaad Mustaqni’ dengan catatan Syaikh Ibn Qosim.

  Untuk menambah kemanfaatan dari kitab-kitab di atas, maka hendaknya kita menelaah juga kitab-kitab sbb:

  a. Fiqih Hanbaliy
  -) Al Mughniy karya Ibnu Qudamah; Syarh Al Kabiir karya Abdurrahman bin Qudamah; Al Inshof karya Al Murdawiy.
  b. Fiqih Asy Syafi’i
  -) Al ‘Umm karya Imam Asy Syafi’iy; Al Majmu’ karya Imam An Nawawiy; Raudloh At Tholibin karya Imam An Nawawiy.
  c. Fiqih Malikiy
  -) At Tamhid Syarh Al Muwatho’ karya Ibn Abdul Baar; Bidayah Al Mujtahid karya Ibn Rusyd; Al Istidzkaar karya Ibn Abdul Baar; Al Muntaqo karya Al Bajiy.
  d. Fiqih Hanafiy
  -) Syarh Ma’aniy Al Atsar karya At Thohawiy; Syarh Fathul Qodir karya Ibnul Hammam dengan catatan Ibn ‘Aabidin.
  e. Fiqhus Sunnah karya Sayyid Sabiq disertai dengan Tamamul Minnah karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani; Al Muhalla karya Ibn Hazm; Sunanul Kubro karya Al Baihaqiy; Fathul Syarh Shahih Bukhori karya Ibn Hajar Al Asqolaniy.
  f. Majmu’ Fatawa karya Syaikhul Islam Ibn Taimiyah (Kitab Fiqh); Fatawa Lajnah Daimah; Fatawa Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin.

  Bagian Kedua: Ushul Fiqh
  a. Tingkat Pertama
  -) At Ta’liqot Matinah ‘ala Risalah As Sa’diyyah Lathifah karya Naadir At Ta’miriy.
  -) Al Wadlih fii Ushulil Fiqh karya Muhammad Asyqor.
  b. Tingkat Kedua
  -) Syarh Al Waroqot karya Syaikh Doktor Abdullah Al Fauzan
  -) Ushul Min ‘Ilmil Ushul karya Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin disertai dengan syarh beliau rahimahullah.
  -) Al Qowa’il Wal Ushul Al Jaami’ah karya Syaikh Abdurrahman As Sa’diy
  c. Tingkat Ketiga
  -) Ma’aalim Ushul Fiqh ‘inda Ahl Sunnah wal Jama’ah karya Muhammad Al Jaizaniy.
  d. Tingkat Keempat
  -) Mudzakiroh fii Ushul Fiqh karya Imam Asy Syinqithiy; Raudlo Nazhir karya Imam Ibn Qudamah; Al Qowa’id Al Fiqhiyah karya Syaikh Sholih As Sadlan.

  Untuk menambah kemanfaatan dari kitab-kitab di atas, maka hendaknya kita menelaah juga kitab-kitab sbb:

  a. Al Faqih wal Mutafaqih karya Khothib Al Baghdadiy; Jaami’ Bayaan Al ‘Ilm karya Ibn Abdul Baar
  b. I’lam Al Muwaqi’in karya Ibnul Qoyyim tahqiq Syaikh Masyhur Hasan Salman; Al Ihkam karya Ibn Hazm tahqiq Syaikh Masyhur Hasan Salman; Irsyad Al Fuhul karya As Syaukaniy; Natsul Wurud Syarh Maroqis Su’ud karya As Syinqithiy; Syarh Al Kawakibul Muniir karya Ibn An Najaar; Bahrul Muhith fii Ushulil Fiqh karya Al Zarkasyiy.
  c. Ihkamul Ahkam karya Amidiy.
  d. Al Qowa’id Nuwaroniyyah Fiqhiyyah karya Syaikhul Islam Ibn Taimiyyah; Al Muwafaqoot fii Ushulil Fiqh karya Asy Syathibiy; Qowa’idul Ahkam karya Al Izz bin Abdis Salam; Al Qowa’id karya Ibn Rajab tahqiq Syaikh Masyhur Hasan Salman.

 4. d. 4. Hari Selasa ( Adab/kelemah lembutan dan Fawaid).
  a. Buku-buku Tentang Adab dan Kelemah Lembutan
  -) Shohih At Targhib wat Tarhib, karya Syaikh Muhammad Nashiruddin Al Albani.
  -) Mukhtashor Minhajul Qoshidin, karya Ibn Qudamah dengan tahqiq Syaikh Ali Al Halabiy.
  -) Riyadhus Sholihin, karya Imam An Nawawi dengan tahqiq Syaikh Al Albani atau tahqiq Syaikh Ali Hasan Al Halabiy.
  -) Yaumul Akhir (Tentang Kiamat kecil/besar, Surgadan Neraka) karya Doktor Umar Al Asqor.
  -) Mawaridul Aman Al Muntaqo min Ighotsah Lahfan, karya Syaikh Ali bin Hasan Al Halabiy.
  -) Al Muntaqo Nafis min Talbis Iblis, karya Syaikh Ali bin Hasan Al Halabiy.
  -) Hadiy Arwah ila Biladil Afrah, karya Ibnul Qoyyim Al Jauziyah.
 5. e. b. Kitab-kitab Fawaid (Faidah-faidah).
  -) Al Fawaid,karya Imam Ibnul Qoyyim Al Jauziyah.
  -) Badiul Fawaid, karya Imam Ibnul Qoyyim Al Jauziyah.
  -) Shaidul Khothir, karya Ibnul Jauziy.
  -) Al Ma’arif, karya Ibnu Qutaibah.
  -) Miftah Daarus Sa’ada, karya Ibnul Qoyyim Al Jauziyah dengan tahqiq Syaikh Ali Hasan Al Halabiy.
  c. Kitab-kitab Adab
  -) Adabus Sar’iyyah,karya Ibnu Muflih dengan tahqiq Al Arna’ut.
  -) Adabud Dunya wad Diin, karya Al Mawardiy.
  -) Adabut Thulab, karya As Syaukaniy.5. Hari Rabu (Hadits dan Mushtholah Hadits/Ilmu Hadits)
  Bagian Pertama: Kitab-kitab Hadits
  a. Tingkat Pertama
  -) Arba’in Nawawi, karya Imam An Nawawi disertai dengan syarh-nya (penjelasannya) karya Ibn Daqieq Al Ied, karya Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin, karya Syaikh Sholih bin Abdul Aziz Alu Syaikh serta lihat syarh Ibn Rajab (Jaami’ul ‘Ulum wal Hikam) untuk mengambil manfaat darinya.
  -) ‘Umdatul Ahkam, karya Al Imam Abdul Ghoniy Al Maqdisiy.
  b. Tingkat Kedua
  -) Bulughul Marom, karya Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolaniy.
  -) Mukhtashor Shohih Bukhori, karya Jubaidiy atau karya Syaikh Al Albani.
  -) Mukhtashor Shohih Muslim, karya Syaikh Al Albani.
  c. Tingkat Ketiga
  -) Majmu’ Al Hadits ‘ala Abwabil Fiqh,karya Syaikhul Islam Muhammad bin Abdul Wahab dengan tahqiq Syaikh Usamah Al Utaibiy.
  -) Shohih Bukhori disertai dengan Syarh-nya, misal Fathul Bari karya Al Hafidz Ibnu Hajar Al Asqolani.
  -) Shahih Muslim disertai dengan Syarh-nya karya Imam An Nawawi.
  d. Tingkat Keempat
  -) Sunan Abu Dawud disertai dengan Syarh-nya ‘Anul Ma’bud dengan penilaian hadits-hadits oleh Syaikh Al Albani.
  -) Sunan At Tirmidzi disertai dengan Syarh-nya Tuhfatul Ahwadzi dengan penilaian hadits-hadits oleh Syaikh Al Albani.
  -) Sunan An Nasa’I disertai dengan Syarh-nya karya As Suyuthiy dengan catatan (Hasyiyah) oleh As Sindiy disertai penilaian hadits-hadits oleh Syaikh Al Albani.
  -) Sunan Ibn Majah disertai dengan Hasyiyah-nya oleh As Sindiy disertai penilaian hadits-hadits oleh Syaikh Al Albani.Untuk menambah kemanfaatan dari kitab-kitab di atas, maka hendaknya kita menelaah juga kitab-kitab sbb:

  1. Shohih Ibn Khuzaimah; Shohih Ibn Hibban dengan tahqiq Al Arna’ut; Musnad Abi ‘Awanah cetakan Daarul Ma’rifah; Mustadrok ‘ala Shohihain karya Al Hakim; Silsilah Ahadits Shohihah karya Syaikh Al Albani; Shohihul Jami’ karya Syaikh Al Albani; Al Jami’ul Shohih karya Syaikh Muqbil Al Wada’iy.
  2. Al Muwatho’ karya Imam Malik disertai dengan Syarh-nya, misal Syarh karya Az Zarqoniy; Al Muntaqo karya Al Jarud; Sunan Ad Daruquthniy dengan tahqiq Al Arna’ut; Sunanul Kubro karya Al Baihaqi dll.
  3. Musnad Imam Ahmad dengan tahqiq Al Arna’ut; Kasyful Astar ‘an Zawaid Bazar karya Al Haitsamiy dengan tahqiq Syaikh Usamah Al Utaibiy; Mu’jamul Kabiir karya At Tabraniy; Mu’jamul Shoghir karya At Tabraniy dengan tahqiq Muhammad Syakur Amir; Mu’jamul Ausot karya At Tabraniy; Al Mu’jam karya Ibnul A’robiy.
  4. Jami’ul Ushul, karya Ibnul Atsir dengan tahqiq Al Arna’ut; Majmu’ Al Jawa’id, karya Al Haitsamiy.

  Bagian Kedua: Mushtholahul Hadits/Ilmu Hadits
  a. Tingkat Pertama
  -) Az Zubdatul Fii Mushtholahil Hadits atau kitab karya Syaikh Muhammad Sholih Al Utsaimin dalam Mushtholahul Hadits.
  -) Nukhbatul Fikr, katya Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqolaniy.
  b. Tingkat Kedua
  -) Taisir Mushtholahul Hadits, karya Mahmud At Thohan.
  -) Tuhfatus Saniyyah Syarh Al Mazhumah Baiquniyyah, karya Masyath tahqiq dan ta’liq Fawaz Zamuliy.
  c. Tingkat Ketiga
  -) Nazatun Nazhor Syarh Nukhbatul Fikr, karya Al Hafidz Ibnul Hajar Al Asqolaniy disertai dengan An Nukat karya Syaikh Ali Hasan Al Halabiy.
  -) Baa’its Al Hatsits, karya Ibn Katsir dengan tahqiq Syaikh Ali Hasan Al Halabiy.
  d. Tingkat Keempat
  -) An Nukat ‘ala kitab Ibn Sholah, karya Al Hafidz Ibn Hajar Al Asqolaniy dengan tahqiq Syaikh Robi’ bin Hadi Al Madkholiy.
  -) Fathul Mughits, karya As Sakhowiy.

  Untuk menambah kemanfaatan dari kitab-kitab di atas, maka hendaknya kita menelaah juga kitab-kitab sbb:

  1. Ma’rufatul ‘Ulumul Hadits, karya Al Hakim; ‘Ulumul Hadits, karya Ibn Sholah; Tawadlih Afkar, karya Shona’aniy; Syarh Alfiyah As Suyuthiy, karya Atsubiy; Syarh ‘Alil At Tirmidzi, karya Ibn Rajab; An Nukat ‘ala Muqodimah ibn Sholah, karya Zarkasyiy; Jaami’ Liakhlaqir Rowa wa Adabis Saami’, karya Al Khothib Bagdadiy.
  2. Menelaah kitab-kitab rijal hadits, misal: Aj Jarh wat Ta’dil, karya Ibn Abi Hatim; At Tarikhul Khabiir, karya Bukhori; Ats Tsiqot, karya Ibn Hibban; Al Majruhin, karya Ibn Hibban; Tahdzibul Kamal, karya Al Mizziy dan bagian-bagian dari kitab ini, seperti: Tahdzibut Tahdzib, karya Ibn Hajar Al Asqolani; Taqribut Tahdzib, karya Ibn Hajar Al Asqolani; Mizanul I’tidal, karya Ad Dzahabiy; Lisanul Mizan, karya Ibn Hajar Al Asqolani; Tarikh Damsiq, karya Ibn Asakir; Tarikh Ashbahaniy, karya Al Ashbahaniy; Siyar A’lamun Nubala, karya Ad Dzahabiy; Tadzkiro Al Hufaazh, karya Ad Dzahabiy.
  3. Menelaah kitab-kitab takhrij hadits, misal: Talkhis Al Habiir, karya Ibn Hajar Al Asqolani; Irwa’ul Gholil, karya Syaikh Al Albani; Badrul Muniir, karya Ibn Mulqin.

  6. Hari Kamis (Siroh dan Tarikh)
  a. Tingkat Pertama
  -) Raudlotul Anwar fii Siroh Nabi Al Mukhtar, karya Syaikh Mubarokafuriy.
  -) Al Fushul fii Sirotir Rasul shalallahu ‘alaihi wa sallam, karya Ibn Katsir dengan tahqiq Syaikh Salim Al Hilaliy.
  b. Tingkat Kedua
  -) Siroh Nabawiyah As Shahihah, karya Al ‘Umriy atau Shahih Siroh Nabawiyah, karya Syaikh Al Albani.
  c. Tingkat Ketiga
  -) Syamail Muhammadiyah, karya Imam At Tirmidzi disertai dengan Mulakhosh Syamail Muhammadiyah karya Syaikh Al Albani.
  -) Anwar fii Syamail Nabiy Al Mukhtar, karya Imam Al Baghawiy.
  d. Tingkat Keempat
  -) Tarikhul Islam, karya Ad Dzahabiy.
  -) Bidayah Wan Nihayah, karya Ibn Katsir.
  -) Huquq Nabiy shalallahu ‘alaihi wa sallam, karya Syaikh Doktor Muhammad Kholifah At Tamimi.

  Untuk menambah kemanfaatan dari kitab-kitab di atas, maka hendaknya kita menelaah juga kitab-kitab sbb:
  1. Siroh Nabawiyah: Siroh Nawabiyah, karya Ibn Hisyam; Zaadul Ma’ad, karya Ibnul Qoyyim Al Jauziyah.
  2. Tarikh Islamiy: Tarikh Umam wal Muluk, karya Ibn Hajar At Thobariy; Al Kamal fit Tarikh, karya Ibn Atsir; Da’wah Asy Syaikh Muhammad bin Abdil Wahab wa Atsaruha, karya Syaikh Sholih Al ‘Abud.
  3. Tarojim Shohabah, karya Ibn Hajar Al Asqolaniy; Thobaqot Hanabilah, karya Ibn Abi Ya’la; Tobaqot Syafi’iyah, karya As Sabakiy; Tartib Madarik, karya Qodli ‘Iyyad; ‘Ulama Najd Khilal Tsamaniyah Qurun, karya Syaikh Al Bassam.

  7. Hari Jum’at (Tajwid dan Nahwu)
  Bagian Pertama: Tajwid
  a. Tingkat Pertama
  -) Khulashoh min Ahkamit Tajwid, dikumpulkan oleh Khomis Al ‘Umriy.
  -) Burhan fii Tajwidil Qur’an, karya Al Qomahawiy.
  -) At Tibyan, karya An Nawawi.
  b. Tingkat Kedua
  -) Mulakhosh Mufid fii ‘ilmit Tajwid, karya Syaikh Muhammad Ma’bud.
  -) Ahkamut Tajwid wa Fadloil Qur’an, karya Syaikh Muhammad Abdul ‘Aliim; Tamhid fii ‘Ilmit Tajwid, karya Imam Ibnul Jauziy.
  c. Tingkat Ketiga
  -) Ahkam Qiro’ah Qur’an, karya Syaikh Mahmud Kholil Al Hashriy.

  Bagian Kedua: Nahwu
  a. Tingkat Pertama
  -) Aj Jurumiyyah disertai dengan Syarh-nya ‘Tuhfatus Saniyyah’, karya Syaikh Muhammad Abdul Hamiid.
  -) Milhatul I’rob, karya Al Haririy disertai dengan syarh-nya.
  b. Tingkat Kedua
  -) Al Wajiz fii Nahwi,karya As Siroj.
  -) Qothrun Nada, karya Ibn Hisyam disertai syarh-nya dengan tahqiq Syaikh Muhammad Abdul Hamiid.
  -) Nahwu Wadlih, karya Doktor ‘Ali Al Jaaron.
  c. Tingkat Ketiga
  -) Tadzkiroh fii Qowa’idil Lughoh Arobiyyah, karya Muhammad Kholil Ba Sya.
  -) Alfiyah Ibn Malik disertai dengan Syarh-nya karya Ibn ‘Aqil.
  d. Tingkat Keempat
  -) Jaami’ Durus Al Arobiyyah, karya Musthofa Al Gholainiy.
  -) Audlih Al Masalik, karya Ibn Hisyam disertai dengan Syarh-nya ‘Dliya’us Salik.
  -) Syarh Alfiyah Ibn Malik.

  Demikianlah yang dapat kami kumpulkan dan susun tentang program belajar bagi penuntut ilmu. Kami memohon kepada Allah agar menjadikannya bermanfaat bagi kaum muslimin.

  Dan kami memohon kepada orang-orang yang mengambil manfaat dari program ini agar mendo’akan kami, serta kedua orang tuan kami. Semoga Allah Ta’ala membalasnya dengan balasan yang baik.

  Wa akhiru da’wana ‘anil hamdu lillahi Robbil ‘alamiin. Sholawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi akhir zaman.

  Kuwait, 09 Romadlon 1429 bertepatan dengan 09 September 2008
  Akhukum fillah,
  Abu Muhammad Abdurrahman Sarijan

  Sumber rujukan:
  برنامج علمي مقترح لمن سمت همته لطلب العلم

  Rujukan :

http://ibnusarijan.blogspot.com/2008/09/program-belajar-bagi-penuntut-ilmu.html

Advertisements

About Muttaqin_165

Saya saudara kamu dalam Islam, Seorang Hamba Allah yang bercita-cita menjadi seorang penyeru manusia kepada Allah

Tinggalkan Jawapan

Masukkan butiran anda dibawah atau klik ikon untuk log masuk akaun:

WordPress.com Logo

Anda sedang menulis komen melalui akaun WordPress.com anda. Log Out /  Tukar )

Google+ photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Google+ anda. Log Out /  Tukar )

Twitter picture

Anda sedang menulis komen melalui akaun Twitter anda. Log Out /  Tukar )

Facebook photo

Anda sedang menulis komen melalui akaun Facebook anda. Log Out /  Tukar )

w

Connecting to %s